Ylva Mårtens är journalist och författare. Under många år arbetade hon på Sveriges Radio och var då bland annat ansvarig för program som Barnen och Barnens romanpris. 2015 utkom hennes uppmärksammade bok Vad säger barnen (Atlas) som jag fick förtroendet att skriva förordet till.

Nu kommer boken Vi måste börja med barnen (Ordfront), en antologi med Ylva Mårtens som redaktör. Arton författare har inbjudits att skriva var sin essä med utgångspunkt från att FN:s barnkonvention blivit svensk lag den 1/1 2020. En rad olika perspektiv är representerade, och sammantaget ger boken en spännande översikt över barns rättigheter och levnadsförhållanden i Sverige idag. Barnkonventionen är det sammanhållande kittet som gör att boken håller ihop. Hela konventionstexten återges längst bak i boken.

Mitt eget bidrag har fått rubriken Childism och är en uppdaterad version av de viktigaste tankegångarna i min bok Relationsrevolutionen (Norstedts) från 2015. Kapitlet handlar om hur synen på barn och därmed barnrättstänkandet har utvecklats över tid, i en ständig växelverkan mellan olika sätt att tänka. Jag myntar här begreppet Den fjärde vägens barnsyn i ett försök att formulera en ny vision med utgångspunkt från aktuell kunskap om barn.

Flera av essäerna är både innehållsrika och utmanande, för att inte säga kontroversiella. Det är bra, tycker jag! Så jag hoppas boken blir både läst och debatterad. Den borde lämpa sig utmärkt för fortbildning bland personal som arbetar med barn och för studiecirkelverksamhet.