Idag har jag och Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater i Stockholm, sänt ett brev till Sveriges regering! Det är undertecknat av 175 personer, alla med gedigen kunskap om och lång erfarenhet av arbete med barn på flykt. Bland undertecknarna finns både forskare och praktiker, flera med erfarenhet av arbete både i Sverige och internationellt. I brevet berättar vi om aktuella erfarenheter liksom om den djupa oro vi känner över utvecklingen idag. Vi oroas av att så många barn på flykt nu visar tecken på psykisk ohälsa. Och av att många nu går under jorden. Barnen försvinner då från samhällets radar, samtidigt som de går miste om skolgång och ibland också om sjukvård.

Vi kommer i brevet med en rad yrkanden:

att lagen om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd upphävs eller omarbetas med större hänsyn tagen till barnets mänskliga rättigheter

att den godtyckliga uppskrivningen av barns ålder upphör i väntan på att säkrare metoder för medicinsk åldersbedömning finns på plats

att utvisningarna av barn och unga till Afghanistan ställs in tills säkerhetsläget i landet förbättrats och ett tryggt mottagande på plats med uppföljning av vad som sedan händer kan garanteras

att inga barn med uppgivenhetssyndrom utvisas

att utlämnandet av sekretessbelagd information från socialtjänsten, i väntan på en ändring av Utlänningslagen, upphör med hänvisning till att barnkonventionen i sådana situationer bör ges företräde.

att förskola, skola och vårdinrättningar ses som fredade zoner, där polishämtning eller eftersökning av barn och familjer inte får ske om den inte är förenlig med principen om barnets bästa

Nu får vi se om vi får svar! Hjälp gärna till att sprida brevet i era nätverk! Ni ser den fullständiga versionen genom att klicka på länken längst ner.

En sak till: Skriv också på Juluppropet från Sveriges Kristna Råd!

Till Sveriges regering 14 december 2016