Det har nu gått en månad sedan vi skrev vårt brev till regeringen. Vi har ännu inte fått något formellt svar. Däremot har jag haft ett kortare samtal med barn- och äldreminister Åsa Regnér och ett längre med justitieminister Morgan Johansson. Magnus Kihlbom och jag har också tillsammans haft ett möte med Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets talesperson för migrationspolitiska frågor, och Olle Svahn, politisk sekreterare inom samma parti. Längst ner finner du en länk till ett dokument med en kort sammanfattning av innehållet i dessa samtal.

Den 12-13 januari var jag med vid ett möte med Barnombudsmannens expertråd, ett råd som jag haft förmånen att få tillhöra under de senaste åren. Under Fredrik Malmbergs ledning har Barnombudsmannen utvecklats till en allt viktigare röst i arbetet för barnets mänskliga rättigheter. Inom BO finns numera både en betydande kompetens och en genomtänkt strategi för hur arbetet ska bedrivas. Därför är det allvarligt att staten, som är BO:s uppdragsgivare, inte bättre tagit vara på de synpunkter som BO framfört. Ett bra exempel på det är just frågan om barn på flykt.

BO fick tillfälle att yttra sig över utkastet till den lagrådsremiss som sedan kom att leda fram till den så kallade tillfälliga lagen, där rättigheterna för barn på flykt kraftigt inskränktes. I ett ovanligt skarpt formulerat yttrande, daterat den 8 mars 2016, skriver BO bland annat:

De förslag som lämnas i remissen är genomgripande och får mycket omfattande konsekvenser för enskilda individer. I sin helhet kan förslagen, som i flera avseenden slår särskilt hårt mot just barn, inte beskrivas på annat sätt än att de är barnfientliga och står i bjärt kontrast mot de åtaganden Sverige har enligt barnkonventionen. Vi beklagar det korta remissförfarandet och ifrågasätter ett förfarande där mycket långtgående förslag har hastats fram utan att konsekvenserna har analyserats. (Läs hela yttrandet här.)

Men regeringen valde alltså att inte ta någon notis om detta. Så blev det också som det blev. Alla farhågor besannades, något som blir nästan övertydligt om man lägger BO:s yttrande vid sidan av vårt brev till regeringen, skrivet nio månader senare.

Barnombudsmannens årstema är just Barn på flykt, och det kommer också att sätta sin prägel på Barnrättsdagarna i Örebro den 25-26 april. Inför de dagarna kommer också BO:s årsskrift, som belyser ämnet från en rad olika utgångspunkter. Inte minst kommer barn och ungdomar själva till tals. En delrapport är redan publicerad och kan laddas ner: Barn på flykt – Barns och ungas röster om mottagande av ensamkommande.

Så just nu pågår alltså en rad olika aktiviteter. Vi fortsätter arbetet på att följa upp vårt brev till regeringen och hoppas på fler möjligheter till dialog med nyckelpersoner. Uppropet Stoppa utvisningen av afghanska ungdomar! med Ingrid Eckerman som initiativtagare har fått stort genomslag, liksom initiativet Vistårinteut.  Dessa båda lovvärda och viktiga initiativ är inriktade på de ensamkommandes rättigheter, medan vårt brev också handlar om barn i familj. Inte minst de yngsta, som nu får lida när deras föräldrar hamnar i långvarig ovisshet och allvarlig stress och när splittrade familjer kanske aldrig kommer att kunna återförenas.

Glöm inte heller att skriva på kyrkornas Julupprop! När detta skrivs har 39 928 skrivit under. Namninsamlingen pågår fram till den 31 januari. Borde vi inte kunna få upp den siffran till närmare 50 000 om vi alla hjälps åt att sprida uppropet till alla vi kan komma på som inte skrivit under än?

Lägesrapport 20170114

Tillägg 16/1 2017 kl 14.30: Christina Höj Larsen har nu lämnat in en interpellation till barn- och äldreminister Åsa Regnér angående papperslösa barns rättigheter. Interpellationen, som ska behandlas i riksdagen den 24 januari, berör direkt en av de punkter vi tagit upp i vår skrivelse. Den kan läsas här.