Böcker och skrifter

Böcker och skrifter med Lars H Gustafsson som ensam författare:

Så skadas barn. Epidemiologiska studier av olika faktorers betydelse för uppkomsten av barnolycksfall. Akademisk avhandling, Uppsala 1975

Ungen är sjuk – vad ska jag göra?  AWE/GEBERS, Stockholm 1980

Barn idag – föräldrar imorgon. Liber, Stockholm 1983

Omsorg om barn under beredskap och krig. Socialstyrelsen, Stockholm 1983

Leva med barn. Socialstyrelsen/Gothia, Stockholm 1983

Kära Ellen Key. Rädda Barnen, Stockholm 1987

Barnapappa. Norstedts, Stockholm 1991

Gudomligt och barnsligt. Norstedts, Stockholm 1992

Barnet som slumrar. Verbum, Stockholm 1995

Upptäcka livet. Norstedts, Stockholm 1996

Mumrik och Älgkungen. DKSN, Stockholm 1998

Lotsa barn. Norstedts, Stockholm 2000, ny utgåva 2006

Skynda att älska. Libris, Örebro 2001

Se barnet, se dig själv. Norstedts, Stockholm 2004

En läkares samvete. Norstedts, Stockholm 2006

När musiken tystnar. Instant Book, Stockholm 2007

Elevhälsa börjar i klassrummet. Studentlitteratur, Lund 2009

Gå med dig. Libris, Örebro 2009

Växa – inte lyda. Norstedts, Stockholm 2010

Vemodet mitt i musiken. Instant Book, Stockholm 2011

Förskolebarnets mänskliga rättigheter. Studentlitteratur, Lund 2011

Leka för livet. Norstedts, Stockholm 2013

Det blå arkivet. Libris. Örebro 2014

Revolutionsrevolutionen – om mötet mellan barn och vuxna. Norstedts, Stockholm 2016

Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan. Verbum, Stockholm 2016

Vårt samiska arv. Om Nils Sundelin den äldre och den yngre. Lars H Gustafsson, Lund 2016 Kan laddas ned från http://www.larshgustafsson.se/?p=5300

 

Böcker och skrifter med Lars H Gustafsson som en av flera huvudförfattare:

Vilsebarn i välfärdsland (tillsammans med PRU-gruppen). Liber, Stockholm 1979

”Överallt ser man bara bilar … ” Intervjuer med barn och föräldrar i Birkagårdsprocessen (tillsammans med Kerstin Bäckström). Underlag framtaget i samband med sakkunnigvittnesmål i målet mellan barn vid Birkagården och Stockholms stad. Stockholm och Uppsala 1980

Barn under krigs- och katastrofförhållanden. Deras upplevelser, beteenden och psykiska svårigheter. KAMEDO, rapport XLIII, FOA Stockholm 1981 (tillsammans med Tomas Böhm och Henry Lorin)

Kinas barn och våra (tillsammans med Rita Liljeström, Eva Norén-Björn, Gertrud Schyl-Bjurman, Birgit Öhrn och Orvar Löfgren). Liber, Stockholm 1982

Barn i krig (tillsammans med Agneta Lindkvist och Birgitta Böhm). Rädda Barnen/Verbum Gothia, Stockholm 1987

Flyktingbarn i Lycksele (tillsammans med Agneta Lindkvist, Carin Nordenstam och Viveka Nordström). Stenbergska vårdcentralen, Barnmottagningen och Socialkontoret i Lycksele, Lycksele 1987

Våga lyssna – att möta flyktingbarn (tillsammans med Agneta Lindkvist). Utbildningsradion, Stockholm 1990

Om kriget eller katastrofen kommer – vad gör vi med barnen (tillsammans med Ulf Otto). Socialstyrelsen, Stockholm 1991

Respekt för barnet (tillsammans med Karin Edenhammar, Simone Ek, Göran Ewerlöf, Thomas Hammarberg och Tor Sverne). Rädda Barnen, Stockholm 1994

Leva med barn, ny upplaga (tillsammans med Marie Köhler). Gothia, Stockholm 2008

Möta barn på flykt (tillsammans med Tor Lindberg). UNICEF Sverige 2016

Sankt Lars kyrkogård – helig plats i behov av omsorg (tillsammans med Gunnel Oldbring) Lars H Gustafsson, Lund 2018 http://www.larshgustafsson.se/?p=5927

 

Kapitel i antologier och tidskrifters temanummer med redaktör

Barnens rätt att överleva. Ur Fem frågor om världsfreden (red. Tordis Witthoff), sid 83-86. Carlssons Bokförlag, Stockholm 1985

Kriget finns i barnens ögon. Ur Barnombudsmannen 1986, sid 52-61. Rädda Barnen, Stockholm 1985

The STOP Sign – a Model for Intervention to Assist Children in War. Ur Children in Emergencies (red. Simone Ek) sid 20-26. Rädda Barnen, Stockholm 1986

Barnen, föräldrarna och samhället. Ur Buller och avgaser – slutplädering i Birkagårdsmålet (red. Claes Borgström, Kåre Grebäck, Hasse Hansson) sid 106-116. Rabén & Sjögren, Stockholm 1987

Oron är nödvändig! (tillsammans med Agneta Lindkvist). Ur Försumbar risk?? – radiakdebatt efter Tjernobyl (red. Tomas Löthman) sid 29-31. Förlaget Morkullan, Kovland 1987 (tillsammans med Agneta Lindkvist)

Det är inte gränsvärdet som hotar samekulturen. Ur Försumbar risk?? – radiakdebatt efter Tjernobyl (red. Tomas Löthman) sid 82-84. Förlaget Morkullan, Kovland 1987.

Flyktingbarn med svåra upplevelser. Ur Svenska som andraspråk – läs- och skrivinlärning (red. Kerstin Thorsén) sid 13-23. Utbildningsförlaget, Stockholm 1989. (Tillsammans med Agneta Lindkvist)

Intervjuer med flyktingbarn – verktyg för flyktingmottagande (tillsammans med Agneta Lindkvist med kommentar av Spencer Eth). Ur Att intervjua flyktingbarn (red. Madi Gray), sid 37-46. Allmänna Barnhuset, Stockholm 1990

Lidande och ondska – mening och sammanhang. Ur Lidandet och makten (red. Sven-Olof Andersson) sid 31-40. Gothia, Stockholm 1990

Barnavårdscentralen – mötesplats för världens barnfamiljer. Ur Bakom bergen lämnade vi allt (red. Inga-Britta Åstedt) sid 123-130. Liber Utbildning, Stockholm 1990

Barn som upplevt krig – att möta, förstå och reparera (tillsammans med Agneta Lindkvist) . Ur Empati – känna, förstå och växa (red. Inga Sylvander, Marta H. Cullberg och Birgitta Böhm) sid 78-89. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1992

De e bare å lek! Ur Arbetet och den heliga leken (red. Bo Nylund), sid 31-36. Årsbok för Kristen Humanism och Samhällssyn, Proprius förlag, Stockholm 1994 (Tillsammans med Agneta Lindkvist)

Världen är så stor så stor. Ur Långt borta. Och nära. Läroplanerna och internationaliseringsbegreppet (red. Lena Olsson) sid 9-14. Skolverket, Stockholm 1995

Male Violence – Men’s Responsibility! Ur Men on Men. Eight Swedish Men’s Perssonal Views on Equality, Masculinity and Parenthood (med förord av Ingvar Carlsson) sid 50-71. Socialdepartementet, Stockholm 1995

”Överallt detta pratande” (tillsammans med Bengt Gustafsson). Ur Hjärtats språk – möten mellan raderna (red. Per.Arne Axelsson) sid 25-32. Libris, Örebro 1997

Varsamhet! Lärande pågår! Ur Vetvärt. Fyrtiofyra tyckare och tänkare om vad som – egentligen – är framtidens kunskaper och kompetenser, och skolans roll (red. Anna Lytsy) sid 100-105. Svenska Kommunförbundet, Stockholm 1998

Harry Potter – antihjälte för vår tid. Ur Drivkrafter. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2001 (red. Lars Söderholm, Bo Nylund och Bengt Gustafsson) sid 41-46. Uppsala 2001

Den rockande Guden. Ur Kvinnligt, manligt, barnsligt. Föreningen Lärare i Religionskunskap, årsbok 2001 (red. Olof Franck), sid 224-230. Malmö 2001

Å ta barn på alvor. Ur Et liv for barn. Utfodringer, omsorg og hjelpetiltak (red. Atle Dyregrov, Gustav Lorentzen, Kjell Raaheim), sid 23-32. Fagbokforlaget, Bergen 2001

En barnläkare för vår tid? Ur Janusz Korczak och barnens värld (red. Leif Mathiasson) sid 117-122. Studentlitteratur, Lund 2004

De apatiska flyktingbarnen och läkaretiken. Ur Apatiska barn (red. Per-Anders Rydelius och Eggert Nielsen) sid 21-27. Temanummer Psykisk Hälsa nr 3 2005

Våga vara medmänniska. Ur När det värsta händer – om krishantering i förskola och skola (red. Leif Mathiasson) sid19-28. Stockholm 2006

Käpphästarna som rymde- och att ha barn och vara vuxen. Ur Hållplats livet – en liten bok om meningen med livet (red. Susanne Johansson) sid 134-147. Bokförlaget Atlas, Stockholm 2006

Barns tankar om livet – och vuxnas tankar om barn. Ur Humanism – etik – pedagogik. Skrift tillägnad Sven Hartman 26 oktober 2007 (red. Jannis Garefalakis) sid 21-30. LHS Stockholm 2007

Människovärde, värdighet och yrkesetik. Ur Papperslösa och ensamkommande (red. Solvig Ekblad) sid 454-462. Temanummer Socialmedicinsk Tidskrift nr 6 2008

Homo fragilis och ungdomars hälsa. Ur Barn och ungdomars hälsa (red. Per-Anders Rydelius) sid 32-37. Temanummer Psykisk Hälsa 3-4, 2009

Ge barnen ett gott liv! Ur Biljett till en okänd plats. En minnesbok kring psykoanalytikern Stefi Pedersen (red. Asta Bolin) sid 32-44. Carlssons Bokförlag, Stockholm 2011

På fast mark vänd mot havet. Om mötet mellan läkaren och patienten. Ur Mellan kontroll och tillit. Om gripbara värden och ogripbara, sid 83-90. Kristen Humanism, årsskrift 2011

Observera ögat eller möta blicken. Ur Etiska frågor i vardagen (red. Nils Lundin), sid 14-19. Temanummer Elevhälsa, nr 2 2013

Att möta barn som gett upp. En fråga om vetenskap, rättigheter, etik och människosyn. Ur Från apati till aktivitet. Teori och behandling av flyktingbarn med svår psykisk ohälsa (red. Henry Ascher & Anders Hjern), sid 83-93. Studentlitteratur, Lund 2013

Rätten till liv och utveckling. Ur Allt annat än gnäll – en bok om barns klagorätt (red. Kristian Isaksson, Jane Morén & Ingrid Sillén), sid 45-51. SAMBA – samarbete för barnen & Migra förlag, Stockholm 2015

Omsorg – kärlek, medkänsla och noggrannhet (tillsammans med Sven Persson). Ur Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund (red. Bim Riddersporre & Barbro Bruce), sid 15-31. Natur & Kultur, Stockholm 2016

Bli som ett barn. Ur Kyrkokalendern 2018-2019 – Vi firar gudstjänst (red. Jonas Eek, Kristina Wänblom & Åsa Ulvebrand), sid 20-21. Verbum, Stockholm 2018

 

Längre artiklar i urval

Storstadsungdom – tidsbarometer, symtombärare eller framtidsresurs. Nordisk Sosialt Arbeid nr 1 B, (specialnummer Ung i storstad), sid 6-10, 1998

The Right to Survival and Development. Medicine, Conflict and Survival, vol 15, sid 328-335, 1999

Så kan du stödja en drabbad vänSvD, 2005-01-12

Kränk inte utsatta familjer. SvD Brännpunkt, 2005-11-24

Skamvråns återkomst. Pedagogiska magasinet nr 1 2007

Stressade ungdomar – för lite krav? Elevhälsan, 2007-08-20

Hård disciplin ger inte lugn och ro. Krut nr 2, 2007. Samma text också publicerad i Verdandisten nr 2, sid 13-14, 2008

Columbine, Erfurt, Jokela: Lärdomar av skolmassakrer. Läkartidningen, 2007-11-21

Jul igen – låt barnens behov gå först. SvD, 2007-12-04

Kreativt nytänkande behövs i arbetet med beteendestörningar hos barn. Läkartidningen, 2008-05-06

Barnaskapets innersta väsen. Modern barndom nr 2, Reggio Emiliainstitutet 2009

Så fruktansvärt onödigt! Om Ragnar Berfenstam och kampen mot barnolycksfall. Socialmedicinsk tidskrift nr 5-6, sid 331-336, 2010

Att laga världen. Gästkrönika i Barnbladet. Tidskrift för Sveriges barnsjuksköterskor, nr 5 2012, sid 18-19

Känn stolthet men stäng inte dörren! GP 2012-12-24

Samarbete eller maktkamp? Skolhälsan, temanummer Skolhälsovård förr och nu, sid 20-21, nr 1 2014

Elvis Karlsson och Fröken Magnusson. Opsis Barnkultur, temanummer om Maria Gripe, sid 18-21, nr 1 2014

Om skolan inte fanns. Opsis Barnkultur, temanummer om skolan, sid 10-15, nr 2 2014

Bygga koja. Nära barn, sid 27, nr 4 2014

Barn och vuxna tillsammans för fred. Opsis barnkultur, sid 58-60, nr 4 2014

Brev till Nabila. Opsis barnkultur, sid 22-24, nr 3 2015. Texten också publicerad i Lisetten, sid 12-14, nr 2 2016 under rubriken ”Bygg en provisorisk glädjeplattform”.

Övergångar och vilopunkter. BarnBladet, sid 24-25, nr 4 2016

Låt inte flyktingbarnen fara mer illa. SvD Debatt, Svenska Dagbladet 15/2 2017 (tillsammans med Magnus Kihlbom)

Möta barn på flykt. Förskoletidningen, sid 7-9, nr 2 2017

Läkaren som statens hjälpreda – om yrkesetik och mänskliga rättigheter. Socialmedicinsk tidskrift, sid 556-564, nr 5 2017

Barnkonventionen – behövs den? Uppdrag Mission, sid 5-7, nr 2 2018

Arbetet med barn och föräldrar – ett relationellt äventyr. Förskoletidningen, sid 27-29, nr 3 2018

 

 

Förord och efterord:

Förord i Diane M Komp. Ett fönster mot himlen, sid 9-11. Libris, Örebro 1993

Förord i Robert M Warrebäck. Robbans bok om när pappa dog, sid 3-4. Proprius, Stockholm 1995

Förord i Magne Raundalen. Empati och aggression. Om det viktigaste i barnuppfostran, sid 5-6. Studentlitteratur, Lund 1997

Förord i John Gottman och Joan DeClaire. EQ för föräldrar. Natur och Kultur, Stockholm 1998

Förord i Jonas Alwall. FöräldraDialog – en tillämpning av VuxenDialog. VuxenDialog, Älvsjö 2001

Förord i Yvonne Busk (i samarbete med Börje Ehrstrand). Rinkebyskolan – framtidstro, ledarskap, helhetssyn, sid 7-10. Natur och Kultur, Stockholm 2003

Efterord i Hans-Olov Tungesvik. Spår av dina egna, sid 115-119. Libris, Örebro 2004

Efterord i Ann-Marie Stenhammar. Elevhälsan idag – 31 kommuner berättar, sid 84-87. Specialpedagogiska institutet, Stockholm 2006

Efterord i Alf B Svensson och Cilla Stjernberg. Våga visa vägen till en tro som bär, sid 119-125. Libris, Örebro 2010

Efterord i Elisabeth Cleve. Hur länge ska hon vara död? Korttidsterapier med barn i kris, sid 11-13. Natur & Kultur, Stockholm 2011

Efterord i Astrid Lindgren. Aldrig våld! Salikon förlag, Stockholm 2011

Förord i Frida Varg. En bra start. På resa mot en trygg förskola. Friends, Stockholm 2013

Förord i Ylva Mårtens Vad säger barnen? Atlas, Stockholm 2015

Förord i Framåt: en bok som tittar bakåt. 30 år med barnrätt i Uppsala. Barnombudet i Uppsala län (BOiU) 2018

 

 

 

4 reaktion på “Böcker och skrifter

 1. Hej!

  Jag är en svensk mamma som bott många år i Frankrike och har således en hel del vänner här nere även fast jag själv flyttade tillbaka till Sverige när jag fick barn (mkt för att jag inte ville att mina barn skulle växa upp i det franksa samhället med de normer och de attidtyd som fortfarnade finns här nere).
  Jag hamnar i ständigt konflikt med mig själv när jag är här nere och umgås med mina vänner som har barn.. dem gör så galet! Fast dem bara vill väl! Och det är ju helt ok enligt detta samhällets sätt att se på saker så ingen reagerera. Jag har svårt att säga saker på ett konstruktivt sätt utan att vara dömande när jag är i affekt. Tänkte därför att jag skulle vilja ge dem din bok Växa -inte lyda. Men finns den att tillgå på franska?
  Jag kan inte hitta den!

  Tacksam för svar!
  Mvh
  Michaela

  • Hej Michaela, Växa – inte lyda har just kommit ut och finns tills vidare bara på svenska. Vi får väl se hur det blir med översättningar. Flera av mina böcker finns på norska och danska, Barnapappa och Upptäcka livet finns också på tyska, Ungen är sjuk på tjeckiska – men ingen av mina böcker finns på franska. Kanske hänger det ihop med det du skriver i brevet – att perspektiven är så olika. Men jag ska föra din förfrågan vidare till förlaget (Norstedts)!

 2. Hej,

  Har just avslutat din bok Växa – inte lyda. Den gjorde mig varm i hjärtat. Jag unnar verkligen alla föräldrar att få läsa denna kloka, kärleksfulla och tänkvärda bok. Din bok Leva med barn, var till god hjälp för mig när jag fick min första dotter i Lund 1983. Denna dotter har nu själv blivit mamma sedan några månader tillbaka och frågar givetvis mig nu hur jag tänkte och gjorde kring olika saker och ting när barnen var små. Det känns så bra att kunna säga att ledstjärnorna finns att söka i dina böcker.Tack för boken och att du för fram så viktiga budskap om barns behov i olika sammanhang.

  mvh

  christine Danielsson

  • Tack Christine, den kommentaren gjorde mig varm om hjärtat! /Lars

Kommentarer inaktiverade.