Min bok om elevhälsa är den första av två böcker som jag gett ut på förlaget

Studentlitteratur. Den kom ut 2009, ett par år efter det att jag slutat arbeta som skolläkare. Man kan se den som en sammanfattning av de erfarenheter jag gjort under min år inom elevhälsan.

Boken vänder sig i första hand till lärare under grundutbildning och fortbildning. Men också till intresserade föräldrar och skolpolitiker. Eller som jag skriver i förordet: ”Ju fler som vet vad elevhälsa är, desto fler goda samtal om elevhälsans viktiga frågor!”

Bokens titel är vald med omsorg och speglar en uppfattning som jag stärktes i efter hand under mitt arbete. Det är så lätt att man tror att elevhälsa är något som ska utövas av specialister: skolläkaren, skolsköterskan, kuratorn, psykologen och specialpedagogen. Alla de kompetenserna ska finnas lätt tillgängliga i elevhälsoteamet. Men det hälsofrämjande arbetet i skolan måste börja i klassrummet, i korridorerna, på skolgården och i samarbetet mellan hemmen och skolan.

I boken finns flera berättelser om barn och ungdomar, där jag har fått använda både min erfarenhet och min fantasi och eventuella stilistiska förmåga för att göra dem trovärdiga. Främst gäller det berättelsen om Elias som återges i flera episoder under läsandets gång.

Boken avslutas på ett mycket personligt sätt med kapitlet Se människan! Det bygger på ett tal jag hållit på Malmö högskola i samband med terminsavslutning och examen. Du kan läsa det talet här.